HMI
HMI
HMI
HMI

HMI دلتا مدل DOP-B05S111


یکی از تجهیزاتی که در مانیتورینگ فرآیندهای صنعتی،کاربرد فرآوان داشته و در صنایع، به طور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد،Human Machine Interface یا به طور اختصار HMI نام دارد برخی از قابلیت های HMIعبارت است از:
1-نمایش وثبت آلارم های مختلف در زمانهای بروز خطا در سیستم
2-نمایش نوع ومحل خرابی و زمان وقوع خطا در هریک از اجزای سیستم
3-تغییر واصلاح Set Pointها در حین اجرای پروسه ی تولید