gd200a

20 کالا

 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فازاینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۵۰۰KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
  ویژگی های فنی درایو GD200A توان 500KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 860 آمپر  می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 1290 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 450 کیلوگرم بوده و ابعاد آن بصورت زیر میباشد: ارتفاع : 1700mm عرض :…
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فازاینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۴۰۰KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
  ویژگی های فنی درایو GD200A توان 400KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 720 آمپر  می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 1080آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 450 کیلوگرم بوده و ابعاد آن بصورت زیر میباشد: ارتفاع : 1700mm عرض : 620mm…
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فازاینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۳۵۰KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
  ویژگی های فنی درایو GD200A توان 350KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 650 آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 720 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 975 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 450 کیلوگرم بوده و ابعاد…
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فازاینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۳۱۵KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
  ویژگی های فنی درایو GD200A توان 315KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 600 آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 650 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 900 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 165 کیلوگرم بوده و ابعاد…
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فازاینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۲۸۰KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
  ویژگی های فنی درایو GD200A توان 280KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 530 آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 600 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 795 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 165 کیلوگرم بوده و ابعاد…
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فازاینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۲۵۰KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
  ویژگی های فنی درایو GD200A توان 250KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 480 آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 530 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 720 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 165 کیلوگرم بوده و ابعاد…
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فازاینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۲۲۰KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
    ویژگی های فنی درایو GD200A توان 220KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 425 آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 480 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 637.5 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 165 کیلوگرم بوده و…
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فازاینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۲۰۰KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
  ویژگی های فنی درایو GD200A توان 200KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 380 آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 425 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 570 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 110کیلوگرم بوده و ابعاد آن…
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فازاینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۱۸۵KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
    ویژگی های فنی درایو GD200A توان 185KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 340 آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 380 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 510 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 110کیلوگرم بوده و ابعاد…
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فازاینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۱۶۰KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
  ویژگی های فنی درایو GD200A توان 160KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 305 آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 380 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 457.5 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 110کیلوگرم بوده و ابعاد آن…
 • اینورتر 500KW GD200A ورودی سه فازاینورتر 500KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۱۳۲KW GD200A ورودی سه فاز INVT

  تماس بگیرید
  ویژگی های فنی درایو GD200A توان 132KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 260 آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 305 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 390 آمپر می باشد. واحد ترمز خارجی و انتخاب مقاومت ترمز و واحد ترمز خارجی متناسب با کاربرد با مشاوره شرکت انجام می شود. وزن این درایو 110کیلوگرم بوده و ابعاد آن…
 • اینورتر 0.75KW GD200A ورودی سه فازاینورتر 0.75KW GD200A ورودی سه فاز

  اینورتر ۲.۲KW GD200A ورودی سه فاز

  تماس بگیرید
  ویژگی های فنی درایو GD200A توان 2.2KW : جریان نامی خروجی این درایو در کاربردهای سنگین 2.2آمپر و برای کاربردهای سبک فن و  پمپ 2.2 آمپر می باشد. حداکثر جریان خروجی در حالت اضافه بار یک دقیقه 8.25آمپر می باشد. مقاومت ترمز در این نمونه از درایو 170اهم و توان مقاومت ترمز آن 600وات می باشد. وزن این درایو 2.5کیلوگرم بوده و ابعاد آن بصورت زیر میباشد: ارتفاع : 186mm…