پیشنهاداتــــــــــــــ شگفتـــــــــــــــــ انگیز

لیستــــــــ شگفت انگیزها

invt GD200A 7.5 kw-3ph

۵,۲۳۴,۰۰۰ تومان ۴,۹۷۲,۳۰۰ تومان

invt GD200A 37 kw-3ph

۱۵,۹۸۹,۰۰۰ تومان ۱۵,۱۸۹,۵۵۰ تومان

invt GD200A 30 kw-3ph

۱۳,۸۳۸,۰۰۰ تومان ۱۳,۱۴۶,۱۰۰ تومان

invt GD200A 22 kw-3ph

۱۱,۰۳۳,۰۰۰ تومان ۱۰,۴۸۱,۳۵۰ تومان

invt GD200A 18.5 kw-3ph

۹,۶۱۴,۰۰۰ تومان ۹,۱۳۳,۳۰۰ تومان

invt GD200A 15 kw-3ph

۸,۰۴۱,۰۰۰ تومان ۷,۶۳۸,۹۵۰ تومان

invt GD200A 110 kw-3ph

۴۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۳۸,۱۴۸,۰۰۰ تومان

invt GD200A 11 kw-3ph

۶,۳۵۸,۰۰۰ تومان ۶,۰۴۰,۱۰۰ تومان